E-Study HELLO

All level E-study Hello

 

E-STUDY HELLO LEVEL 1 Thẻ học Tiếng Anh trực tuyến

-20%

Cấp độ 1 giúp người học đạt được trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A1 theo Khung tham chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR). Mỗi ngày học của học viên tương đương với 60 phút. Trong đó:

900.000ĐTHẺXem chi tiết

E-STUDY HELLO LEVEL 2 Thẻ học Tiếng Anh trực tuyến

-20%

Cấp độ 2 giúp người học đạt được trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A1 theo Khung tham chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR). Mỗi ngày học của học viên tương đương với 60 phút. Trong đó:

900.000ĐTHẺXem chi tiết

E-STUDY HELLO LEVEL 3 Thẻ học Tiếng Anh trực tuyến

-20%

Cấp độ 3 giúp người học đạt được trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2 theo Khung tham chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR). Mỗi ngày học của học viên tương đương với 60 phút. Trong đó:

900.000ĐTHẺXem chi tiết

E-STUDY HELLO LEVEL 4 Thẻ học Tiếng Anh trực tuyến

-20%

Cấp độ 1 giúp người học đạt được trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ pre A1 theo Khung tham chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR). Mỗi ngày học của học viên tương đương với 60 phút.

900.000ĐTHẺXem chi tiết

E-STUDY HELLO LEVEL 5 Thẻ học Tiếng Anh trực tuyến

-20%

Level 5 bao gồm bài kiểm tra và bài thực hành được thiết kế dưới hình thức của 3 để thi quốc tế FCE, CAE và TOEFL.

900.000ĐTHẺXem chi tiết